BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Go down

BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Post by yang-ew on Tue Aug 11, 2009 12:58 pm

FINONTOK Version:
Waday ka ad wanga. E-egnam nan manok ya nan senget mu ay fakhas, ya nan aso ay kadwam.
Kasapulan ay kumchang ka ay sin-es-ang nan e-eagnam tay napigsa nan chanum ay umiyanud.
Adim maikhayad nan manok ya nan fakhas tay tupken nan manok nan fakhas... at angkayena.
Adim akhes maikhayad nan manok ya nan aso tay kanen nan aso nan manok... at ma-id lakhimam ay sibfan.
Ngag et nan angnem ay mangeg-chang isnan manok, aso ya nan fakhas? scratch scratch scratch

HOLLYWOOD Version:
You are at the river. With you are one Chicken, Bag of Grain, and a Wolf.
You have to cross the river with your canoe but can only take one with you at a time.
You can't leave the chicken with the grain. He'll eat it.
You can't leave the wolf with the chicken. He'll eat it.
How do you get everything over and intact? Laughing Laughing Laughing
yang-ew
yang-ew
Global Administrator
Global Administrator

Posts : 320
Reputation : 3
Join date : 2009-08-02
Location : Finland

View user profile http://Interactive Cordillera, Bibaknets@yahoogroups.com, Igorot

Back to top Go down

Re: BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Post by coppergangsa on Wed Aug 12, 2009 7:33 pm

hmmm.... nu ngay partiyek pay djay manok santo ilutok djay bagas ta kanekun santo ak bumalasiw djay bangir ti karayan kadwak djay aso? hehehe... mabalin samet djay answer ko yang-ew? Laughing
coppergangsa
coppergangsa

Posts : 7
Reputation : 0
Join date : 2009-08-12
Age : 52
Location : CANADA

View user profile

Back to top Go down

Re: BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Post by yang-ew on Thu Aug 13, 2009 12:19 pm

Coppergangsa, hahaha... mayat met ti answer mu kabsat a... Ngem as the saying goes ¨adi tako bukudan nan gawis¨ta ibingay ta kadagidjay kakadwa ta nga agpic-nic dyay balasiw ti wanga... Da meniyer d betterer ken merrier b happier, hehehe....


Last edited by yang-ew on Fri Aug 14, 2009 10:28 am; edited 1 time in total
yang-ew
yang-ew
Global Administrator
Global Administrator

Posts : 320
Reputation : 3
Join date : 2009-08-02
Location : Finland

View user profile http://Interactive Cordillera, Bibaknets@yahoogroups.com, Igorot

Back to top Go down

Re: BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Post by kimdanz on Thu Aug 13, 2009 4:03 pm

NU KAY ADI TAKOT MASAPOL BUMALASIW TA ISNA ET ANGKAY AY IN PIKPIKAN TAKO? URAY I-SABAT KO NAN ETAG MAN NU SYA...
kimdanz
kimdanz

Posts : 15
Reputation : 0
Join date : 2009-08-13
Location : Philippines

View user profile

Back to top Go down

Re: BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Post by KBG on Thu Oct 14, 2010 4:20 am

You are at the river. With you are one Chicken, Bag of Grain, and a Wolf.
You have to cross the river with your canoe but can only take one with you at a time. You can't leave the chicken with the grain. He'll eat it.
You can't leave the wolf with the chicken. He'll eat it.
How do you get everything over and intact?


1. You have to cross the river taking the chicken first. Once the chicken is on the other side of the river, leave it there.

2. Go back and fetch the wolf. Once the wolf is on the other side of the river, leave it there.

3. Go back to get the grains but this time bringing with you the chicken and leaving only the wolf.

4. Back on the other side, take the grains and leave the chicken behind.

5. Bring the grains to the other side and leave it there with the wolf.

6. Go back one last time to fetch the chicken and bring it on the other side as well.
KBG
KBG

Posts : 2
Reputation : 0
Join date : 2010-10-12
Location : Quezon City

View user profile

Back to top Go down

Re: BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Post by SVS Headliners on Thu Oct 14, 2010 2:27 pm

hello KBG, galing ah! ikaw lang pala ang makaka-answer nyan? hehehe...

ikaw naman ngayon ang mag share ng puzzle at riddle mu para magsilabasan ang mga tahimik djan... keep on punching the keys....
SVS Headliners
SVS Headliners
Junior Administrator

Posts : 101
Reputation : 0
Join date : 2010-02-18
Location : Philippines

View user profile

Back to top Go down

Re: BORCHA-BORCHA (Riddles, Fables, Parables and witty Puzzles)

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum